مجموعه ورزشی

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ ۹

سالن ورزشی پوریای ولی

مجموعه ورزشی پوریای ولی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
دیواره سنگنوردی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
سالن تنیس روی میز دانشگاه آزاد اسلامی اراک
سالن رزمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
سالن چند منظوره دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پیست دو و میدانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
سالن البرز دانشگاه آزاد اسلامی اراک
سالن ورزش های همگانی و تفریحی
استخر دانشگاه آزاد اسلامی اراک