نحوه ثبت نام

دانشجویان می توانند جهت ثبت نام باارائه مدارک : کارت دانشجویی و کارت بیمه ورزشی، معاینه پزشکی، به اداره تربیت بدنی واقع در شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مراجعه و معرفینامه جهت شرکت در تمرینات دریافت نمایند. دانشجویانی که در سایر رشته های ورزشی فعالیت دارند جهت تکمیل فرم شناسنامه ورزشی به اداره تربیت بدنی مراجعه نمایند تا در صورت اعلام برگزاری مسابقات از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به مسابقات اعزام شوند. برنامه استخر دانشگاه در سایت دانشگاه موجود می باشد.