تخفیف شهریه ورزشی

دانشجویان بر اساس بخشنامه های موجوددر صورت شرکت در مسابقات منطقه پنج دانشگاههای آزاد اسلامی و کسب عناوین قهرمانی (اول تا ‌سوم) به ترتیب از 15 درصد، 10 درصد ‌و 5 درصد تخفیف شهریه و در مسابقات سراسری دانشگاههای آزاد اسلامی در صورت کسب عناوین اول تا سوم به ترتیب 25 درصد ، 20 درصد و 15 درصد تخفیف شهریه و در مسابقات داخلی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در صورت کسب عناوین اول تا سوم به ترتیب 10 و، 8 درصد و 5 درصد تخفیف شهریه بهره مند می شوند. دانشجویان دارای عناوین قهرمانی درمسابقات کشوری، آسیایی، بین المللی، جهانی به اداره تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند. زمان مراجعه در نیمسال اول هر سال 15 مرداد لغایت 15 مهرماه و در نیمسال دوم 15 آذر تا 15 بهمن ماه هر سال است.