مجوز غیبت بدلیل فعالیت ورزشی

دانشجویان برای دریافت مجوز غیبت در امتحانات یا کلاسهای درسی به دلیل شرکت در فعالیت های ورزشی (باشگاهی، دانشجویی) در صورت همکاری مستمر با تربیت بدنی حداکثر تا 10 روز پس از برگزاری مسابقات بایستی به اداره تربیت بدنی مراجعه نمایند در غیر اینصورت با مشکلات آموزشی مواجه خواهند شد.